Informacja o sposobie dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w BIP

 Informacje nie zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej, a będące w posiadaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie udostępnia się na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę w sekretariacie w godzinach pracy t.j. od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w godz. od 7:30 do 15:30.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w formie decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, z tym, że

    Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
    Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje podmiotów, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Podmiotem odpowiedzialnym za udostępnianie informacji publicznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie jest Dyrektor PCPR .