Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Lubaczowski  w sierpniu 2020 r. przystąpił do realizacji Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem programu jest Powiat Lubaczowski.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu  audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID - 19 poprzez:
a)   zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
b)   zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
c)  zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Środki przeznaczone na realizacje Projektu przyznane dla Powiatu Lubaczowskiego wynoszą 121 830,00  zł  w tym:
-  płatność ze środków europejskich wynosi  102 678,32 zł, co stanowi 84,28 % dofinansowania,
- płatności ze środków dotacji celowej w formie współfinansowania krajowego  kwocie 19 151,68 zł, co stanowi 15,72 % dofinansowania.

Informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie pod numerem telefonu 16 736 20 87.