Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Statut

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Lubaczowie

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zwane dalej „Centrum” działa w oparciu o:

 1. ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 2. ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm),
 3. ustawę z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
 4. ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz.721 z późn. zm.),
 5. statut Powiatu Lubaczowskiego uchwalony uchwałą nr XX/185/2000 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 listopada 2000r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010r. Nr 68 poz. 1330 z późn. zm.),
 6. niniejszego statutu.

§2

 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu nie posiadającą osobowości prawnej.
 2. Zasięg działania Centrum obejmuje teren Powiatu Lubaczowskiego.
 3. Siedzibą Centrum jest miasto Lubaczów.
 4. Organem nadzorującym działalność Centrum jest Zarząd Powiatu w Lubaczowie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Centrum

 

§3

Centrum funkcjonuje w celu rozpoznawania i analizowania lokalnych problemów społecznych oraz opracowywania od strony teoretycznej i praktycznej programów zmierzających do realizacji ustawowych zadań pomocy społecznej będących w kompetencji Powiatu.

§4

1. Centrum realizuje zadania własne Powiatu oraz administracji rządowej z zakresu    pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

2. Centrum wykonuje zadania Powiatu z zakresu pieczy zastępczej  w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do zakresu działania Centrum należą wszystkie sprawy z zakresu pieczy zastępczej niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów.

§5

Ponadto Centrum realizuje niżej wymienione zadania wynikające z odrębnych ustaw:

 1. wykonywanie zadań powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
 2. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 3. opracowanie i przedstawienie Zarządowi Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu zobowiązującej Starostę do zapewnienia repatriantowi miejsca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu,
 4. opracowanie i przedstawienie Zarządowi Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie form, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta i członków jego najbliższej rodziny,
 5. analizowanie sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

§6

 1. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje na zasadzie partnerstwa z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 2. Centrum może zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania:
 1. organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej,
 2. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§7

Centrum udziela świadczeń z zakresu pomocy społecznej na wniosek osób zainteresowanych, ich przedstawicieli ustawowych bądź innych osób, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

 

Rozdział III

Organizacja Centrum

§8

 1. Centrum kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego działalność organizacyjną i merytoryczną.
 2. Dyrektora zatrudnia Zarząd Powiatu. Pozostałych czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Starosta.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za „pracodawcę”- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w stosunku do pracowników, dokonuje Dyrektor.
 4. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Centrum określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uchwalony przez Zarząd Powiatu Lubaczowskiego.

§9

Dyrektor Centrum składa:

1)  Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

2) Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

§10

1. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, decyzje administracyjne wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor i inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Dyrektora.

2. W indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej, decyzje wydaje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor lub inni pracownicy Centrum upoważnieni na wniosek Dyrektora.

§11

xDyrektor Centrum Pomocy Rodzinie może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

§12

Dyrektor Centrum może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami.

§13

Centrum używa pieczęci o następującej treści:

 

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

W LUBACZOWIE

37-600 Lubaczów, Mickiewicza 45

NIP 793-14-09-775, REGON 650903316

Tel.(016)6329460, fax (016)6329463

 

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej

§14

 1. Centrum jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Powiatu.
 2. Podstawą gospodarki finansowej, jest roczny plan finansowy opracowany przez Centrum, zatwierdzony przez Dyrektora.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§15

 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.