Finanse

Bilans

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 r

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Arkusz wyłączeń

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki