Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

Dlaczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przetwarza Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO w celu realizacji zadań z obszaru polityki społecznej powiatu określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i prowadzonych w tych zakresach postępowań administracyjnych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?   

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych  przetwarzanych w związku z wykonywaniem zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z siedzibą ul. Piłsudskiego 8, 37-600 Lubaczów. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez email: pcpr@lubaczow.powiat.pl oraz pod numerem telefonu 16 632 20 87  lub z inspektorem ochrony danych osobowych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: justyna@ciechanowski.net.pl

W jakim celu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przetwarza moje dane osobowe?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie przetwarza Państwa dane w celu realizacji zadań z obszaru polityki społecznej powiatu określonych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego i prowadzonych w tych zakresach postępowań administracyjnych.

Kto jest odbiorcą moich danych?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym, aniżeli tym którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie?

Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia współpracy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa..

Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania danych (art. 16. RODO), do usunięcia danych (art. 17 RODO), do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), do przenoszenia danych (art. 20 RODO), do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 RODO).


Do kogo mogę wnieść skargę?

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skąd Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są podania/wnioski złożone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie. Wówczas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie ma obowiązek poinformować Państwa o źródle pozyskania  danych, chyba że przepis szczególny zwalnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie z tego obowiązku.

Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany? 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.


ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Klient jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie zobowiązane jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:
Klient może zgłosić wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie lub osobę działającą w jego imieniu:
- w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
- w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące w terminie miesiąca od otrzymania żądania, Inspektor ochrony danych poinformuje Klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Klienta, Inspektor ochrony danych niezwłocznie - najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta listownie o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

Klient może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności wynikających z ochrony danych osobowych. Wniosek Klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Klient może złożyć wypełniony wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres justyna@ciechanowski.net.pl

Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie żądania Klienta.

Klient uprawniony jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie.

W imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie inspektor ochrony danych udziela Klientowi odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem Klienta.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.Właściwym dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: justyna@ciechanowski.net.pl


Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)